Disclaimer

Disclaimer - Advisor Software Solutions

Inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s en buttons, is eigendom van Advisor Software Solutions. Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advisor Software Solutions.

Advisor Software Solutions besteedt de uiterste aandacht aan de informatie die zij via haar websites, helpbestanden en documentatie verspreidt. Advisor Software Solutions kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie. Aan de informatie op de websites, in helpbestanden en documentatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Advisor Software Solutions sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze informatie.

Advisor Software Solutions behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot op haar websites geplaatste, in helpbestanden en documentatie opgenomen informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advisor Software Solutions.
Match