Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Advisor Software Solutions

1   Betekenis termen

In deze voorwaarden hebben de volgende termen de daarachter vermelde betekenissen:

1.1 Advisor: Advisor Software Solutions B.V. (K.v.K. nr. 61830240) handelend onder de naam Advisor Software Solutions, Match Online en/of Match-Online, hierna aan te duiden als Advisor.

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Advisor.

1.3 Materialen: alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie, werkinstructies en papier, die in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden aan Advisor of door ons ter beschikking worden gesteld.

1.4 Informatiedragers: alle middelen waarmee een boodschap/informatie kan worden overgedragen.

1.5 Apparatuur: alle machines inclusief randapparatuur, die worden gebruikt voor de vastlegging, verwerking, opslag, overdracht, vermenigvuldiging en verstrekking van informatie.

1.6 Programmatuur: de code van alle door Advisor aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde standaard software alsmede specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde programma’s, niet zijnde broncodes.

1.7 Beoogd Gebruik: het doel waarvoor de Programmatuur is ontworpen, n.l. het functioneren conform de meest recent geldende standaard product beschrijvingen op het moment van ter beschikking stelling.

Artikel 2   Aanbiedingen en offertes

2.1 Deze voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en op alle overeenkomsten door Advisor aangegaan.

2.2 Aanbiedingen gedaan door Advisor zijn steeds vrijblijvend, tenzij Advisor dit schriftelijk doet met vermelding van een termijn gedurende welk het aanbod voor aanvaarding openstaat. Advisor is gebonden aan een opdracht nadat zij deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

2.3 Aan een door Advisor afgegeven voorcalculatie, begroting of inschatting van benodigde tijd kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 3  Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen Advisor en Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door Advisor uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Advisor, voor de uitvoering waarbij derden worden betrokken.

3.4 Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of overeenkomst laten de geldigheid en de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden of overeenkomst onverlet. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, treden Advisor en Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige over vernietigde bepalingen overeen te komen.

3.5 Geen andere specificatie, beschrijving, publicatie, schriftelijk of mondeling gedane toezegging, zal deel uitmaken van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst noch zal hiernaar in deze voorwaarden geacht worden te zijn verwezen.

3.6 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van apparatuur en overige zaken die hierbij van belang/toepassing zijn, Programmatuur en van de door Advisor te verlenen diensten alsmede voor de toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.

Artikel 4   Prijzen en tarieven

4.1 Alle genoemde tarieven van Advisor zijn in Euro’s, exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Indien na de aanbieding de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting en dergelijken, verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, dan kunnen deze worden doorberekend in de tarieven. Advisor kan aanpassingen van prijzen en tarieven van toeleverancier te allen tijde aan de Opdrachtgever doorberekenen.

4.3 Advisor is gerechtigd zijn tarieven door indexering aan te passen. Indexering kan ten hoogste eenmaal per jaar en niet eerder dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst plaatsvinden. Indexering vindt plaats aan de hand van de CBS Dienstenprijsindex, reeks 2015=100 (DPI). Hierbij wordt het gemiddelde van de jaarmutaties van de vier kwartalen vóór 1 oktober van elk jaar vergeleken met eenzelfde periode een jaar eerder. Dit in verband met vertraging van de publicatie van de indexcijfers.

Artikel 5   Uitvoering van de werkzaamheden c.q. (op)levering

5.1 Het tijdvak c.q. het tijdstip, genoemd in de overeenkomst tussen partijen, waarop Advisor de overeengekomen werkzaamheden of overeengekomen leveringen zal moeten hebben verricht, is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeenkomen, niet meer dan een indicatie. Verzuim treedt niet op dan nadat Advisor deugdelijk in gebreke is gesteld.

5.2 Indien een dergelijke wijziging van de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan zal plaatsvinden zodat vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering dienovereenkomstig verschoven, onverminderd het hierna in artikel ‘Overmacht’ bepaalde, voor het geval dat Advisor door overmacht haar overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.

5.3 Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of levering in fasen zal plaatsvinden, mag Advisor de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een volgende fase behoren uitstellen, totdat de opdrachtgever de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.4 Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle- of testwerkzaamheden benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking staan van Advisor, worden de werkzaamheden zoals uitgevoerd door Advisor geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard.

5.5 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 6   Medewerking door de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever zal Advisor steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke zij noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.

6.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de ruimte van de opdrachtgever, waar Advisor haar werkzaamheden verricht, waar de controle- of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en/of waar de (op)geleverde zaken, waarop de garantieverplichtingen van Advisor zoals hierna in artikel ‘Garantie’ omschreven betrekking hebben, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door Advisor te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom, watertoevoer en andere omgevingseisen en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.

Artikel 7   Geheimhouding

7.1 Advisor zal maatregelen nemen om de geheimhouding te verzekeren van alle aan haar, haar personeel of door haar te werk gestelde derden door of namens de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Advisor zal deze gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden kenbaar maken.

7.2 Advisor zal redelijke aanwijzingen van de opdrachtgever omtrent het waarborgen van de geheimhouding in acht nemen.

Artikel 8   Duur overeenkomst en annulering

8.1 Indien Advisor met de opdrachtgever werkzaamheden overeenkomt, die niet in het verrichten van een éénmalige hoeveelheid werkzaamheden en/of het doen van een éénmalige levering voorziet, maar in het door Advisor periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden, geldt een zodanige overeenkomst voor een uitdrukkelijke overeengekomen periode, of, bij het ontbreken van een zodanige periode, voor een periode van één jaar.

8.2 De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van 12 maanden verlengd, tenzij een der partijen de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van de desbetreffende periode.

8.3 Opdrachten kunnen slechts geannuleerd dan wel voortijdig beëindigd worden indien en voor zover voldaan is aan alle hierna genoemde voorwaarden:

8.3.1 Advisor stemt uitdrukkelijk schriftelijk met de annulering in.

8.3,2 De annulering dient plaats te vinden voordat de levering heeft plaatsgevonden of dat Advisor in welke vorm of hoedanigheid dan ook met de overeengekomen werkzaamheden is begonnen.

8.3.3 De Opdrachtgever die een opdracht annuleert, is bij wege van annuleringsvergoeding een bedrag verschuldigd volgens onderstaande regeling, tenzij Advisor aantoont dat de werkelijke schade hoger ligt en/of deelbetalingen voor de verrichte werkzaamheden reeds hebben plaatsgevonden:

  • 25% van het voor de levering c.q. de te verrichten werkzaamheden overeengekomen bedrag bij annulering uiterlijk vijf weken voor de overeengekomen levering c.q. aanvang van de te verrichten werkzaamheden.
  • 50% van het voor de levering c.q. de te verrichten werkzaamheden overeengekomen bedrag bij annulering tussen twee en vijf weken voor de overeengekomen levering c.q. aanvang van de te verrichten werkzaamheden.
  • 75% van het voor de levering c.q. de te verrichten overeengekomen bedrag bij annulering tussen twee weken en 24 uur voor de overeengekomen levering c.q. aanvang van de te verrichten werkzaamheden.
  • 100% van het voor de overeengekomen levering c.q. te verrichten werkzaamheden overeengekomen bedrag van annulering daarna.

Artikel 9   Vertrouwelijke informatie

9.1 Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid of waarvan de andere partij redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Dit verbod geldt niet voor Advisor indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende informatie aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de overeenkomst door Advisor. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

9.2 Opdrachtgever erkent dat de van Advisor afkomstige Programmatuur en Documentatie steeds een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van Advisor, diens toeleveranciers of de producent van de Programmatuur bevat.

9.3 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na het einde van de overeenkomst slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

Artikel 10  Eigendom

10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijven de in verband met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur, informatiedragers en materialen, eigendom van Advisor.

10.2 Advisor behoudt zich alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door of namens haar ontwikkelde software(toepassingen), uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken voor. Ook rechten op uitvindingen en knowhow, ook indien verworven tijdens het verrichten van werkzaamheden voor de opdrachtgever, zijn en blijven steeds eigendom van Advisor. De betaling van opdrachtgever voor de ontwikkeling van (maatwerk) software(toepassingen) doet het eigendom van de software(toepassingen) nadrukkelijk niet overgaan van Advisor op opdrachtgever.

10.3 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is het gebruikersrecht van de opdrachtgever, dat betrekking heeft op de door Advisor ontwikkelde en verschafte zaken, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, beperkt tot de (natuurlijke of rechts)persoon van opdrachtgever. Het materiaal, dat door Advisor aan de opdrachtgever is verstrekt, mag zonder haar uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming niet aan derden ter beschikking worden gesteld of door derden worden gebruikt.

Artikel 11  Reclame

11.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Advisor terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van (op)levering Advisor wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat van het gekochte in te stemmen en vervalt ieder recht van reclame.

Artikel 12  Retentierecht

12.1 Wanneer Advisor goederen of zaken van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle vorderingen die Advisor op de opdrachtgever heeft, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van Advisor voor schade is beperkt tot de directe vermogensschade die het gevolg is van het verzuim van Advisor in dat individuele geval. Advisor is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Advisor voorgeschreven zaken, materialen of software van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Advisor voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Advisor verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

13.2 De totale aansprakelijkheid van Advisor uit hoofde van aan haar verstrekte opdracht is in geen geval hoger dan een bedrag van € 45.000 en is bovendien in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs (exclusief omzetbelasting) voor de haar opgedragen werkzaamheden en leveringen. Bij duurovereenkomsten is de aansprakelijkheid van Advisor in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs (exclusief omzetbelasting) voor de door haar opgedragen werkzaamheden en levering die gedurende een periode van drie maanden dienen te worden verricht.

13.3 Tenzij nakoming door Advisor blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Advisor wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Opdrachtgever Advisor onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Advisor ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Advisor in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

13.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Advisor meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Advisor vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Opdrachtgever vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

13.5 Opdrachtgever vrijwaart Advisor voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Advisor geleverde apparatuur, Programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

13.6 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Advisor zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 14  Overmacht

14.1 Advisor is niet aansprakelijk, indien en voor zover Advisor haar verbintenissen niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, transportmoeilijkheden en werkstakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

14.2 Indien de overmacht drie maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat overmacht langer dan drie maanden zal duren, kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn. De opdrachtgever dient in geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht de periodiek of bij vooruitbetaling verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs alsnog te voldoen.

Artikel 15  Toerekenbare tekortkoming

15.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze toerekenbaar tekort komt, zal zij daardoor in verzuim komen zonder dat er ingebrekestelling vereist is.

Artikel 16  Betaling

16.1 Alle betalingen voor eenmalige kosten zullen vooraf geschieden uiterlijk bij aflevering of, voor goederen die door Advisor bedrijfsklaar moeten worden opgeleverd, bij de bedrijfsklare oplevering cq. ingebruikname. Alle kosten voor variabele diensten, waaronder consultancy- en/of implementatiediensten zullen wekelijks achteraf, of bij voltooiing van de dienst gefactureerd worden. Doorlopende kosten, waaronder kosten voor gebruik van de Programmatuur en onderhoud worden vooraf maandelijks, per kwartaal of jaarlijks gefactureerd. De standaard betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

16.2 De opdrachtgever betaalt in Euro’s, zonder aftrek van schuldvergelijking en zonder dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever rente verschuldigd naar een maandelijks percentage van 1,5%.

16.3 Advisor is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

16,4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente, met een minimum van € 250,00, niettegenstaande de bevoegdheid van Advisor om de werkelijk door haar gemaakte kosten te vorderen, indien deze de buitengerechtelijke, zoals hiervoor genoemd, te boven gaan.

16.5 Alle betalingen moeten zonder aftrek of verrekening geschieden. Geen betaling mag worden opgeschort, zulks ook niet, indien de Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben uit hoofde van andere met Advisor gesloten overeenkomsten.

16.6 Indien met Opdrachtgever betaling via automatische incasso is overeengekomen en incasso niet mogelijk is gebleken (na drie incassopogingen) worden alle resterende termijnen per direct opeisbaar.

16.7 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Advisor aanleiding geeft, mag Advisor van de opdrachtgever verlangen dat deze zekerheid stelt voor de betaling van toekomstige termijnen, bij gebreke waarvan Advisor de verdere uitvoering van de aan haar opgedragen werkzaamheden mag opschorten, onverminderd de verplichtingen van de opdrachtgever om toekomstige termijnen te voldoen.

16.8 Indien de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, of de bedrijfsklare opstelling door nalatigheid van de Opdrachtgever wordt vertraagd, is Advisor bevoegd haar werkzaamheden op te schorten, en de alsdan gerezen extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, overeenkomstig haar gebruikelijke tarieven.

Artikel 17  Ontbinding/beëindiging en opschorting

17.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door Opdrachtgever of een door Opdrachtgever in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

17.2 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Advisor ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Advisor vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

17.3 Overeenkomsten kunnen door beide partijen tegen het einde van de overeengekomen periode met een opzegtermijn van 3 maanden schriftelijk worden beëindigd. Advisor zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

17.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd een overeenkomst van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

17.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Advisor kan de overeenkomst tevens zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever direct of indirect wijzigt. Advisor is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval Opdrachtgever onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van Opdrachtgever tot gebruik van de ter beschikking gestelde Programmatuur en andere ter beschikking gestelde materialen alsmede het recht van Opdrachtgever tot toegang en/of gebruik van de diensten van Advisor, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van Advisor vereist is.

17.6 Wanneer de Opdrachtgever enige op grond van deze algemene voorwaarden of een uit hoofde met Advisor gesloten overeenkomst op hem rustende verplichtingen niet nakomt, is Advisor, onverminderd haar overige rechten terzake, bevoegd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot de Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen voldoet.

Artikel 18  Privacy en beveiliging

18.1 Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal Opdrachtgever Advisor desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

18.2 Opdrachtgever vrijwaart Advisor voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt bij Advisor en die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Advisor toerekenbaar zijn.

18.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Advisor door Opdrachtgever worden verwerkt, ligt volledig bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er tegenover Advisor voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart Advisor tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

18.4 Advisor verplicht zich redelijke cyberbeveiligingsmaatregelen te treffen om de software en bijbehorende gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. De klant erkent dat absolute veiligheid niet kan worden gegarandeerd en dat de leverancier niet aansprakelijk kan worden gesteld voor onvoorziene cyberdreigingen of gebeurtenissen van overmacht (force majeure) die van invloed zijn op de veiligheid van de software. Bovendien is Leverancier niet verantwoordelijk voor de cyberbeveiligingsinfrastructuur van Opdrachtgever en dient Opdrachtgever de noodzakelijke maatregelen te nemen om zijn omgeving te beveiligen, waaronder toegangscontroles voor gebruikers en back-ups van gegevens. Deze cyberbeveiligingsclausule blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht en alle door Leverancier verstrekte updates of patches ter verbetering van de beveiliging zullen onverwijld door Opdrachtgever worden geïmplementeerd.

Artikel 19  Geschillen

19.1 Op alle overeenkomsten met Advisor is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd bij de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.