Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Advisor Software Solutions

Artikel 1   Betekenis termen

In deze voorwaarden hebben de volgende termen de daarachter vermelde betekenissen:

  1. a) Advisor: Advisor Software Solutions B.V. (K.v.K. nr. 61830240) handelend onder de naam Advisor Software Solutions, Match Online en/of Match-Online, hierna aan te duiden als Advisor.
  2. b) Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Advisor .
  3. c) Materialen: alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie, werkinstructies en papier, die in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden aan Advisor of door ons ter beschikking worden gesteld.
  4. d) Informatiedragers: alle middelen waarmee een boodschap/informatie kan worden overgedragen.
  5. e) Apparatuur: alle machines inclusief randapparatuur, die worden gebruikt voor de vastlegging, verwerking, opslag, overdracht, vermenigvuldiging en verstrekking van informatie.

Artikel 2   Aanbieding

2.1   Deze voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Advisor aangegaan.

2.2   Aanbiedingen gedaan door Advisor zijn steeds vrijblijvend, tenzij Advisor dit schriftelijk doet met vermelding van een termijn gedurende welk het aanbod voor aanvaarding openstaat. Advisor is gebonden aan een opdracht nadat zij deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Artikel 3   Tarieven

3.1   Alle genoemde tarieven van Advisor zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2   Indien na de aanbieding de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting en dergelijken, verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, dan kunnen deze worden doorberekend in de tarieven.

Artikel 4   Uitvoering van de werkzaamheden c.q. (op)levering

4.1   Het tijdvak c.q. het tijdstip, genoemd in de overeenkomst tussen partijen, waarop Advisor de overeengekomen werkzaamheden of overeengekomen leveringen zal moeten hebben verricht, is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeenkomen, niet meer dan een indicatie. Verzuim treedt niet op dan nadat Advisor deugdelijk in gebreke is gesteld.

4.2   Indien een dergelijke wijziging van de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan zal plaatsvinden zodat vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering dienovereenkomstig verschoven, onverminderd het hierna in artikel ‘Overmacht’ bepaalde, voor het geval dat Advisor door overmacht haar overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.

4.3   Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of levering in fasen zal plaatsvinden, mag Advisor de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een volgende fase behoren uitstellen, totdat de opdrachtgever de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.4   Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle- of testwerkzaamheden benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking staan van Advisor, worden de werkzaamheden zoals uitgevoerd door Advisor geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard.

4.5   Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 5   Medewerking door de opdrachtgever

5.1   De opdrachtgever zal Advisor steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke zij noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.

5.2   De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de ruimte van de opdrachtgever, waar Advisor haar werkzaamheden verricht, waar de controle- of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en/of waar de (op)geleverde zaken, waarop de garantieverplichtingen van Advisor zoals hierna in artikel ‘Garantie’ omschreven betrekking hebben, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door Advisor te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom, watertoevoer en andere omgevingseisen en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.

Artikel 6   Geheimhouding

6.1   Advisor zal maatregelen nemen om de geheimhouding te verzekeren van alle aan haar, haar personeel of door haar te werk gestelde derden door of namens de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Advisor zal deze gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden kenbaar maken.

6.2   Advisor zal redelijke aanwijzingen van de opdrachtgever omtrent het waarborgen van de geheimhouding in acht nemen.

Artikel 7   Duur overeenkomst

7.1   Indien Advisor met de opdrachtgever een overeenkomst sluit, die niet in het verrichten van een éénmalige hoeveelheid werkzaamheden en/of het doen van een éénmalige levering voorziet, maar in het door Advisor periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden, geldt een zodanige overeenkomst voor een uitdrukkelijke overeengekomen periode, of, bij het ontbreken van een zodanige periode, voor een periode van één jaar.

7.2   Indien Advisor zich bindt om gegevens en/of informatie, die de opdrachtgever aan Advisor verstrekt te verwerken, kan de opdrachtgever de opdracht zonder inachtneming van de vooraf overeengekomen opzegtermijn beëindigen, mits de opdrachtgever aan Advisor voordien een afkoopsom heeft betaald, welke afkoopsom Advisor op verzoek aan de opdrachtgever zal geven.

7.3   Iedere partij heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang (tussentijds) te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement aanvraagt of wordt aangevraagd, surseance van betaling aanvraagt of wordt aangevraagd, zijn roerende en/of onroerende goederen in beslag worden genomen, het bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen of indien zij het voornemen heeft Nederland te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die Advisor op de opdrachtgever heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 8   Eigendom

8.1   Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijven de in verband met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur, informatiedragers en materialen, eigendom van Advisor.

8.2   Advisor behoudt zich alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door of namens haar ontwikkelde software(toepassingen), uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken voor. Ook rechten op uitvindingen en knowhow, ook indien verworden tijdens het verrichten van werkzaamheden voor de opdrachtgever, zijn en blijven steeds eigendom van Advisor. De betaling van opdrachtgever voor de ontwikkeling van (maatwerk) software(toepassingen) doet het eigendom van de software(toepassingen) nadrukkelijk niet overgaan van Advisor op opdrachtgever.

8.3   Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is het gebruikersrecht van de opdrachtgever, dat betrekking heeft op de door Advisor ontwikkelde en verschafte zaken, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, beperkt tot de (natuurlijke of rechts)persoon van opdrachtgever. Het materiaal, dat door Advisor aan de opdrachtgever is verstrekt, mag zonder haar uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming niet aan derden ter beschikking worden gesteld of door derden worden gebruikt.

Artikel 9   Reclame

9.1   Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Advisor terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van (op)levering Advisor wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat van het gekochte in te stemmen en vervalt ieder recht van reclame.

Artikel 10  Retentierecht

10.1 Wanneer Advisor goederen of zaken van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle vorderingen die Advisor op de opdrachtgever heeft, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 11  Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van Advisor voor schade is beperkt tot de directe vermogensschade die het gevolg is van het verzuim van Advisor in dat individuele geval. Advisor is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade.

11.2 De totale aansprakelijkheid van Advisor uit hoofde van aan haar verstrekte opdracht is in geen geval hoger dan een bedrag van € 45.000,00 en is bovendien in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs (exclusief omzetbelasting) voor de haar opgedragen werkzaamheden en leveringen. Bij duurovereenkomsten is de aansprakelijkheid van Advisor in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs (exclusief omzetbelasting) voor de door haar opgedragen werkzaamheden en levering die gedurende een periode van drie maanden dienen te worden verricht.

Artikel 12  Overmacht

12.1 Advisor is niet aansprakelijk, indien en voor zover Advisor haar verbintenissen niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, transportmoeilijkheden en werkstakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

12.2 Indien de overmacht drie maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat overmacht langer dan drie maanden zal duren, kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn. De opdrachtgever dient in geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht de periodiek of bij vooruitbetaling verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs alsnog te voldoen.

Artikel 13  Toerekenbare tekortkoming

13.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze toerekenbaar tekort komt, zal zij daardoor in verzuim komen zonder dat er ingebrekestelling vereist is.

Artikel 14  Betaling

14.1 Betalingen moeten op de overeengekomen tijdstippen plaats vinden op de door Advisor aan de opdrachtgever mede te delen wijze.

14.2 De opdrachtgever betaalt in Euro’s, zonder aftrek van schuldvergelijking en zonder dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever rente verschuldigd naar een maandelijks percentage van 1,25%.

14.3 Advisor is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

14.4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente, met een minimum van € 100,00, niettegenstaande de bevoegdheid van Advisor om de werkelijk door haar gemaakte kosten te vorderen, indien deze de buitengerechtelijke, zoals hiervoor genoemd, te boven gaan.

14.5 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Advisor aanleiding geeft, mag Advisor van de opdrachtgever verlangen dat deze zekerheid stelt voor de betaling van toekomstige termijnen, bij gebreke waarvan Advisor de verdere uitvoering van de aan haar opgedragen werkzaamheden mag opschorten, onverminderd de verplichtingen van de opdrachtgever om toekomstige termijnen te voldoen.

Artikel 15  Geschillen

15.1   Op alle overeenkomsten met Advisor is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd bij de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.